Bài giảng Elearning Tiếng Anh 6 (i-Learn Smart World) Unit 2: SCHOOL (Lesson 1.1; 1.2; 2.1)

esson 1.1: New words & Listening

By the end of the lesson, Ss will be able to:

Introduce new lesson and set the scene for Ss to acquire new language; get students’ attention at the beginning of the class by means of enjoyable and short activities as well as to engage them in the steps that followed.

Lesson 1.2: Grammar

By the end of the lesson, Ss will be able to:

Introduce new lesson and set the scene for Ss to acquire new language; get students’ attention at the beginning of the class by means of enjoyable and short activities as well as to engage them in the steps that followed.

Lesson 2.1: New words & Reading

By the end of the lesson, Ss will be able to:

Introduce new lesson and set the scene for Ss to acquire new language; get students’ attention at the beginning of the class by means of enjoyable and short activities as well as to engage them in the steps that followed.

HỌC SINH VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO BÀI GIẢNG:

Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính sẽ trải nghiệm hết các chức năng của bài giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập:

Đang truy cập : 1

Truy cập hôm nay: 0

Truy cập hôm qua: 18

Tổng lượt truy cập: 121108